Aktualnie mamy dla Ciebie 123 ogłoszeń

Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU BEZPŁATNYCH OGŁOSZEŃ INTERNETOWYCH ANIBIS.PL

Regulamin z dnia 02.10.2018 r.

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://anibis.pl (dalej jako: „Anibis.pl”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Anibis.pl jest portalem ogłoszeniowo - aukcyjnym. Serwis Internetowy umożliwia korzystającym z niego usługobiorcom, między innymi dodawanie i edytowanie, przeglądanie i wyszukiwanie ogłoszeń lub aukcji. Korzystający z serwisu usługobiorcy mają również możliwość komentowania przebiegu transakcji. Komentarze widoczne są dla wszystkich usługobiorców serwisu internetowego. Wystawianie ogłoszeń we wszystkich kategoriach serwisu Anibis.pl jest bezpłatne.

Każde nowe ogłoszenie wystawiane jest za darmo na 3 miesiące, a po upływie tego czasu przedłużane jednym kliknięciem (również za darmo) na kolejny miesiąc dowolną ilość razy! Taka formuła jest tylko u nas!

Informacje zawarte w ogłoszeniach w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Celem zawarcia umowy dotyczącej zakupu lub korzystania z przedmiotu zawartego w danym ogłoszeniu lub aukcji, niezbędny jest każdorazowo kontakt z ogłoszeniodawcą już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem ogłoszeń i aukcji zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego usługobiorców.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Anibis.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.
Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.
Zespół Anibis.pl


 

 1. O NAS

 2. DEFINICJE
  1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
   1. AUKCJA – aukcja, procedura zmierzająca do zawarcia umowy sprzedaży, w ramach której Usługobiorca poprzez wystawienie Ogłoszenia zaprasza Kupujących do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży danego produktu celem zawarcia umowy sprzedaży z Usługobiorcą, który zaoferował najwyższą cenę (licytacja). Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Usługobiorca złożył ofertę korzystniejszą. Umowa sprzedaży zawierana jest poza Serwisem.
   2. CENNIK – cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych dostępny jako załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu o nazwie „Cennik promowania ogłoszeń”.
   3. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
   4. FORMULARZ AKCEPTACJI CENY - funkcjonalność Serwisu, interaktywny formularz umożliwiający Usługobiorcy złożenie oferty zawarcia sprzedaży produktu dostępnego w ramach Aukcji poprzez sygnalizację, że proponowana cena produktu jest odpowiednia dla Usługobiorcy. Za pośrednictwem formularza akceptacji ceny nie ma możliwości zawarcia umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest poza Serwisem
   5. FORMULARZ NEGOCJACJI CENY - funkcjonalność Serwisu, interaktywny formularz umożliwiający Usługobiorcy składanie ofert zawarcia umowy sprzedaży danego produktu dostępnego w ramach Aukcji. Za pośrednictwem formularza negocjacji ceny nie ma możliwości zawarcia umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest poza Serwisem.
   6. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
   7. KONTO, PROFIL – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym loginem, adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym. Konto umożliwia również korzystanie z innych Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie – w przypadku których został wskazany wymóg uprzedniego utworzenia Konta.
   8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
   9. OFERTA – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą przycisku „Chcę kupić” lub „Zaproponuj cenę” i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu z Usługobiorcą. Umowa sprzedaży zawierana jest jednak poza Serwisem Internetowym.
   10. OGŁOSZENIE – ogłoszenie Usługobiorcy zamieszczone przez niego w Serwisie Internetowym. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
   11. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
   12. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
   13. SERWIS INTERNETOWY SERWIS, ANIBIS.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami internetowymi http://anibis.pl.
   14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
   15. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w anibis.pl.
   16. USŁUGODAWCA – Anibis.pl adres poczty elektronicznej: bok@anibis.pl.
   17. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
   18. WYSZUKIWARKA – Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich odwiedzjących Serwis Internetowy wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie Internetowym.
 3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z ANIBIS.PL
  1. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Celem zawarcia umowy dotyczącej korzystania z usług lub produktów zawartych w Ogłoszeniu niezbędny jest każdorazowo kontakt z Usługobiorcą - ogłoszeniodawcą już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem Ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego Usługobiorców. Serwis Internetowy nie umożliwia także jego Usługobiorcom zawarcia za jego pośrednictwem umowy dotyczącej korzystania z usług lub produktów zawartych w Ogłoszeniu.
  2. Usługodawca nie weryfikuje tożsamości usługobiorców i nie odpowiada za wiarygodność podawanych przez usługobiorców danych
  3. Za czynności dokonane w związku z korzystaniem Serwisu wyłączną odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
  4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  6. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 4. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM
  1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
  2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
   1. Formularz Akceptacji Ceny;
   2. Formularz Negocjacji Ceny;
   3. Konto (Profil);
   4. Newsletter;
   5. Wyszukiwarka;
   6. Formularz kontaktowy ze Sprzedającym;
   7. Formularz kontaktowy z Serwisem;
   8. Formularz zgłaszania nadużyć.
  3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronie Serwisu Internetowego.
  4. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.
 5. FORMULARZ AKCEPTACJI CENY
  1. Formularz Akceptacji Ceny – korzystanie z Formularza Akceptacji Ceny rozpoczyna się z momentem wyboru określonego produktu w ramach Aukcji. Złożenie Oferty przez Klienta za pomocą Formularza Akceptacji Ceny następuje po spełnieniu następujących warunków: (1) utworzeniu Konta, (2) zalogowaniu się do Konta Klienta, (3) kliknięciu pola „Chcę kupić”. Formularz Akceptacji Ceny nie umożliwia zawarcia umowy sprzedaży. Celem zawarcia umowy dotyczącej zakupu lub korzystania z przedmiotu zawartego w danej Aukcji niezbędny jest każdorazowo kontakt z ogłoszeniodawcą już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony.
  2. Usługa Elektroniczna Formularz Akceptacji Ceny świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Oferty za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Oferty za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 6. FORMULARZ NEGOCJACJI CENY
  1. Formularz Negocjacji Ceny – korzystanie z Formularza Negocjacji Ceny rozpoczyna się z momentem wyboru określonego produktu w ramach Aukcji. Złożenie Oferty przez Klienta za pomocą Formularza Negocjacji Ceny następuje po spełnieniu następujących warunków: (1) utworzeniu Konta, (2) zalogowaniu się do Konta Klienta, (3) kliknięciu pola „Zaproponuj cenę”, (4) wpisaniu we właściwe pole oferowanej przez Klienta ceny. Formularz Negocjacji Ceny nie umożliwia zawarcia umowy sprzedaży. Celem zawarcia umowy dotyczącej zakupu lub korzystania z przedmiotu zawartego w danej Aukcji niezbędny jest każdorazowo kontakt z ogłoszeniodawcą już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony.
  2. Usługa Elektroniczna Formularz Negocjacji Ceny świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Oferty za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Oferty za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę
 7. KONTO (PROFIL)
  1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie.
  2. Utworzenie i korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. Pełna weryfikacja Konta następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: nick Usługobiorcy, adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres (miejscowość, kod pocztowy) oraz hasło.
  3. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez skorzystanie z odpowiednej opcji dostępnej w ramach Konta lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@anibis.pl.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta w następujących przypadkach:
  5. Gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny narusza niniejszy Regulamin;
  6. Gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny zamieszcza w ramach oferty produktu (w tym także poprzez zdjęcia) oraz w ramach wiadomości przesyłanych między Usługobiorcami dotyczących przedmiotu i warunków oferty produktu treści bezprawne oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów lub podmiotów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresy stron internetowych, nazwy oraz logo takich serwisów internetowych lub podmiotów;
  7. Gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Usługodawcy;
  8. Gdy Usługodawca przeprowadza weryfikację danego Sprzedawcy;
  9. Gdy działania danego Usługobiorcy mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny naruszają renomę Usługodawcy lub Serwisu Internetowego.
  10. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe wystawianie nowych Ogłoszeń i Aukcji. Zawieszenie Konta może powodować ponadto wycofanie wszystkich wystawianych za jego pośrednictwem Ogłoszeń i Aukcji. W czasie zawieszenia Konta Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca odwiesza Konto niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 10 Dni Roboczych.
  11. Usługodawca w przypadku zawieszenia Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o korzystanie z Usługi Elektronicznej z 7 dniowym terminem wypowiedzenia.
  12. Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Usługobiorcy do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez Usługobiorcę treści w ramach Serwisu, gdy naruszają one niniejszy Regulamin z podaniem przyczyny. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do wezwania Usługobiorcy do zmiany zdjęć zawartych w swoich Aukcjach lub Ogłoszeniach, jeśli nie spełniają one wymogów estetycznych Serwisu lub stanowią naruszenie niniejszego Regulaminu.
  13. Usługodawca zastrzega sobie prawo, bez uprzedniego powiadomienia, do usunięcia ogłoszenia i innych treści zamieszczonych przez Usługobiorcę w przypadku gdy ogłoszenie oraz inne treści naruszają postanowienia Regulaminu Serwisu.
  14. Usługodawca zastrzega sobie prawo, bez uprzedniego powiadomienia, do usunięcia plików graficznych zamieszczonych przez Usługobiorcę w Serwisie w przypadku gdy naruszają one postanowienia niniejszego Regulaminu.
 8. KOMENTARZE
  1. Dodawanie komentarzy jest możliwe po zalogowaniu na Konto.
  2. Usługodawca udostępnia za pomocą Serwisu możliwość komentowania przez Usługobiorców przebiegu transakcji. W ramach tej funkcjonalności Usługobiorca może wystawić swój subiektywny komentarz dotyczący danego Ogłoszenia lub Aukcji.
  3. Usługobiorca zamieszczający swój komentarz obowiązany jest do korzystania z niego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę zamieszczającego komentarz obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, wulgaryzmów oraz treści naruszających dobra osobiste.
  4. W przypadku bezprawnych komentarzy lub komentarzy naruszających dobra osobiste danych osób Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia takich komentarzy, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. NEWSLETTER
  1. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta.
  2. Zapisanie się na Newslleter następuje po zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa w zakładce dotyczącej Newslettera dostępnej w ramach Konta – z chwilą zaznaczenia checkboxa Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
  3. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez skorzystanie z odpowiednej opcji dostępnej odpowiednio w ramach Konta, w ramach wiadomości otrzymywanej w ramach Newslletera lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@anibis.pl.
 10. OGŁOSZENIA I AUKCJE
  1. Jedną z możliwości Serwisu Internetowego jest zamieszczenie Ogłoszenia lub Aukcji w części Serwisu dotyczącej Ogłoszeń lub Aukcji, które następnie będzie widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich odwiedzających Serwis. Zamieszczenie Ogłoszenia możliwe jest poprzez skorzystanie z formularza dostępnego na stronie Serwisu Internetowego – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie i wybraniu odpowiedniego rodzaju Ogłoszenia lub Aukcji. W zależności od rodzaju Ogłoszenia lub Aukcji wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu danego Ogłoszenia lub Aukcji jako obowiązkowe i kliknięcie pola akcji – z tą chwilą Ogłoszenie lub Aukcja zostaje zamieszczone w Serwisie Internetowym.
  2. Samo korzystanie z Ogłoszeń lub Aukcji i zamieszczenie Ogłoszenia lub Aukcji jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem dodatkowych sposobów wyróżnienia Ogłoszenia lub Aukcji zamieszczanego przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym – formy wyróżnienia wskazane są w Cenniku oraz na stronie Serwisu Internetowego przed skorzystaniem z odpłatnych funkcjonalności Ogłoszeń lub Aukcji.
   1. Opłata za korzystanie z odpłatnych funkcjonalności Ogłoszeń lub Aukcji może być uiszczona wyłącznie w formie jednorazowej. Wysokość opłat oraz jej rodzaje są wskazane w Cenniku oraz każdorazowo na stronie Serwisu Internetowego przed skorzystaniem z odpłatnych funkcjonalności Ogłoszeń. Przejście do zakupu dodatkowego wyróżnienia możliwe jest poprzez kliknięcie pola dotyczącego promowania przy danym Ogłoszeniu lub Aukcji w zakładce „Moje ogłoszenia” w panelu zarządzania kontem „Mój anibis” (widoczne po zalogowaniu się na swoje Konto i przejściu do „Moje ogłoszenia” w panelu zarządzania kontem „Mój anibis”). Zakup dodatkowego wyróżnienia możliwy jest również poprzez kliknięcie pola dotyczącego promowania podczas zamieszczania Ogłoszenia lub Aukcji.
   2. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności Ogłoszeń lub Aukcji możliwy jest po dokonaniu opłaty przez Usługobiorcę. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności aktywowany jest przez Usługodawcę w terminie 48 godzin od momentu zaksięgowania płatności. Usługobiorca jest obowiązany dokonać płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni.
   3. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:
   4. płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą za pośrednictwem tego serwisu prowadzi Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  3. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie lub Aukcję obowiązany jest zamieszczać w Serwisie Internetowym jedynie informacje prawdziwe, rzetelne i nie wprowadzające w błąd.
  4. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie lub Aukcję obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia lub Aukcji. Zamieszczenie Ogłoszenia lub Aukcji nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Ogłoszenie lub Aukcja powinna odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Usługobiorcy. Ogłoszenie lub Aukcja, jej przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Załącznik numer 1 do Regulaminu wymienia przedmioty i usługi, które nie mogą być przedmiotem Ogłoszenia lub Aukcji w ramach Serwisu internetowego lub w stosunku, do których wprowadza się stosowne ograniczenia, co nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie w jakim te przepisy wprowadzają dodatkowe ograniczenia lub zakazy.
  5. Usługobiorca obowiązany jest do zamieszczenia Ogłoszenia lub Aukcji w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Ogłoszeń lub Aukcji oraz w języku polskim. Usługobiorca obowiązany jest do niezamieszczania w jednym czasie więcej niż jednego Ogłoszenia dotyczącego tego samego przedmiotu.
  6. Usługobiorca obowiązany jest do nie zamieszczania w ramach Ogłoszenia lub Aukcji (w tym także poprzez zdjęcia) treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich Serwisów Internetowych.
  7. Ogłoszenie lub Aukcja dodane w Serwisie Internetowym przez Usługobiorcę może zostać dodatkowo wyróżnione przez niego na zasadach wskazanych w Cenniku. Przejście do zakupu dodatkowego wyróżnienia możliwe jest po zamieszczeniu Ogłoszenia lub Aukcji poprzez kliknięcie pola dotyczącego promowania przy danym Ogłoszeniu lub Aukcji w zakładce „Moje ogłoszenia” w panelu zarządzania kontem „Mój anibis” (widoczne po zalogowaniu się na swoje Konto i przejściu do „Moje ogłoszenia” w panelu zarządzania kontem „Mój anibis”). Zakup dodatkowego wyróżnienia możliwy jest również poprzez kliknięcie pola dotyczącego promowania podczas zamieszczania Ogłoszenia lub Aukcji.
  8. Ogłoszenie lub Aukcja może zostać dodatkowo, nieodpłatnie wypromowane przez Usługodawcę. Usługodawca ma prawo do wykorzystania Ogłoszeń lub Aukcji do celów marketingowych związanych z promocją Serwisu Internetowego.
 11. WYSZUKIWARKA
  1. Korzystanie z Wyszukiwarki jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta.
  2. Korzystanie z Wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem przejścia do odpowiedniej zakładki dostępnej w Serwisie Internetowym, wpisaniu lub kliknięciu wyszukiwanej frazy i kliknięciu pola akcji. Usługobiorca ma możliwość także skorzystania z filtrów i opcji wyszukiwania dostępnych w Wyszukiwarce.
  3. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.
 12. KONTAKT Z ANIBIS.PL
  Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: bok@anibis.pl), za pośrednictwem której można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Anibis.pl. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.
 13. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ANIBIS.PL
  1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego, Usługobiorca może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: bok@anibis.pl.
  2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 14. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
  1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
  2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  3. Z zastrzeżeniem pkt. 13 ust. 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów o których mowa w pkt. 11 ust. 4 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  4. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
   1. W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@anibis.pl.
  6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
 15. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 16. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FIRM
  1. Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.
  2. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia treści zamieszczonych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich.
  3. Rezygnacja Usługobiorcy niebędącego konsumentem z korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego w trakcie ich trwania nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania.
  4. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
  5. Usługobiorca niebędący konsumentem nie jest uprawiony do odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą.
  6. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
  7. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.
  8. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z Serwisu Internetowego, a w przypadku jej braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
  9. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
 17. PRZERWY TECHNICZNE
  1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS - distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
  2. Usługodawca obowiązany jest informować niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
  3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
  4. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.
  5. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.
 18. PRAWA AUTORSKIE
  1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
  2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Serwis zastrzega sobie prawo zamieszczania na serwisach społecznościowych linków do ogłoszeń znajdujących się w Serwisie oraz grafiki zawartej w ogłoszeniach w celech reklamowych. 
 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Anibis.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
  2. Zmiana Regulaminu - Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmian dotyczących funkcjonalności, w tym dodania nowych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 20. ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU – OGRANICZENIA PRZEDMIOTU OGŁOSZEŃ I AUKCJI W SERWISIE INTERNETOWYM

  Niniejszy załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego wymienia przedmioty i usługi, które nie mogą być przedmiotem Ogłoszenia lub Aukcji w ramach Serwisu internetowego lub w stosunku, do których wprowadza się stosowne ograniczenia, co nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie w jakim te przepisy wprowadzają dodatkowe ograniczenia lub zakazy.

  Przedmiotem Ogłoszenia lub Aukcji w Serwisie Internetowym nie mogą być:

  • Przedmioty, usługi lub zdjęcia (także w postaci cyfrowej) zawierające treści erotyczne lub pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;
  • Przedmioty lub zdjęcia (także w postaci cyfrowej) zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
  • Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, dopalacze, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;
  • Przedmioty, utwory, treści lub programy naruszające prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej osób trzecich;
  • Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);
  • Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, a także tytoń nieprzetworzony;
  • Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej. Zakaz obejmuje również kryptowaluty (np. bitcoin, litecoin, dogecoin itp.) oraz usługi i produkty z nimi związane;
  • Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;
  • Organy ludzkie lub zwierzęce;
  • Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;
  • Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;
  • Psy i koty, wprowadzane do obrotu poza miejscami ich chowu lub hodowli oraz zwierzęta nie posiadające rodowodu lub metryki.
 21. ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO REGULAMINU – CENNIK PROMOWANIA OGŁOSZEŃ
  Promowania tygodniowe
  • Galeria główna – ogłoszenie znajdzie się w galerii ogłoszeń promowanych oraz na stronie głównej. Koszt 19 pln/tydzień. W kategoriach samochody i nieruchomości 29 pln/tydzień.
  • Pierwsze w kategorii - ogłoszenie wyświetlane najwyżej w swojej kategorii oraz w wynikach wyszukiwania. Koszt 3 pln/tydzień. W kategoriach samochody i nieruchomości 5 pln/tydzień.
  • Pogrubiona czcionka - ogłoszenie opisane pogubioną czcionką w swojej kategorii oraz w wynikach wyszukiwania. Koszt 1,50 pl/tydzień. W kategoriach samochody i nieruchomości 2,5 pln/tydzień.
  • Podświetlenie – ogłoszenie podświetlane w swojej kategorii oraz w wynikach wyszukiwania. Koszt 1,50 pln/tydzień. W kategoriach samochody i nieruchomości 2,5 pln/tydzień.
  • Link do strony - umożliwia dodanie zewnętrznego linku do ogłoszenia. Koszt 1 pln/tydzień dla wszystkich kategorii.
  Pakiety miesięczne
  • Pakiet ekonomiczny – zawiera następujące promowania: pierwsze w kategorii, podświetlenie i pogrubiona czcionka. Koszt – 13 pln/miesiąc (cena normalna – 18 pln - oszczędzasz 5 pln). W kategoriach samochody i nieruchomości 17 pln/miesiąc (cena normalna 25 pln, oszczędzasz 8 pln).
  • Pakiet premium - zawiera następujące promowania: galeria główna, pierwsze w kategorii, podświetlenie, pogrubiona czcionka. Koszt 70 pln/miesiąc (cena normalna 98 pln, oszczędzasz 28 pln). W kategoriach samochody i nieruchomości 99 pln/miesiąc (cena normalna 150 pln, oszczędzasz 51 pln).
  • Autoodnawianie - przedłuża ważność ogłoszenia o wskazaną ilość miesięcy (max. 12). Koszt 1pln dla wszystkich kategorii.